Varför ska jag gödsla?

Skogsgödsling är en av de mest lönsamma åtgärderna inom skogsbruket. Den höjer markens produktionsförmåga och ökar volymtillväxten med upptill 15–20 m3sk/ha under en tioårsperiod. Dessutom bidrar den till att motverka växthuseffekten genom att binda mer kol i mark och träd.

 

Kväve är nyckeln till lönsamhet


Det är framför allt kväve som är avgörande för tillväxten. Kväve är det ämne som träden har störst behov av. Det ingår i proteinerna, arvsanlagen, växthormonerna och klorofyllet. Det har stor betydelse för fotosyntesen – processen där träden omvandlar solenergin till biomassa. Efter gödsling ökar barrmassan genom att barren blir fler och större. Det innebär att trädens solfångande yta ökar och därmed även fotosyntesen, vilket resulterar i att mer virke produceras. Effekten av skogsgödslingen varar under 8–10 år.

Trots att det redan finns mycket kväve i naturen är det oftast den faktor som är begränsande för tillväxten i skandinavisk produktionsskog. Det beror på att den största andelen av det naturliga kvävet är bundet i en form som inte är tillgänglig för växterna. Genom att gödsla tillförs kvävet i form av nitrat- och ammoniumjoner, precis i samma form som det kväve som frigörs när dött organiskt material bryts ner i det naturliga kretsloppet. På så sätt har kvävegödslingen en liknande effekt som ett varmare klimat där nedbrytningen av organiskt material går snabbare.