Hur fungerar skogsgödsling med SG-systemet?

SG-systemet är en helhetslösning för skogsgödsling. Vi tar hand om allt från rådgivning, transporter, planering och spridning av gödsel samt återrapportering av dokumentationen från utfört uppdrag till ett fast pris.

Vi sprider bara gödseln i områden där den ger störst effekt, därför är SG-systemet den mest lönsamma metoden.

Skogsgödsling med precision

SG-systemet använder riktbara spridare och GPS-styrning för att kunna gödsla med så hög precision som möjligt. Gödseln blåses ut genom ett spridarrör som kan ställas att sprida i olika sektorer. Det gör det möjligt att undanta områden som inte ska gödslas. Gödseln blåses ut snett uppåt och från en hög utsläppspunkt vilket ger låg känslighet för sidolutningar på spridaren. I och med att vi kan sprida gödseln där den gör mest nytta och undvika områden som inte lönar sig att gödsla är vår spridningsmetod den mest lönsamma för skogsägaren.

Våra entreprenörer har lång erfarenhet och utbildning och anpassar gödslingen efter terrängen under körningen med stöd av planeringsunderlag och gps. Både körvägar och spridning loggas löpande under körningen – det materialet rapporteras tillbaka till uppdragsgivaren.

skogsgödsling

professionell partner

1. Val av bestånd

Utifrån befintliga rekommendationer kan du själv bestämma vilka bestånd som är lämpliga för gödsling. Gör en grovsortering med hjälp av din skogsbruksplan men kontrollera sedan bestånden så att uppgifterna stämmer överens. Vi står gärna till tjänst för rådgivning. Minsta storlek på enskilda objekt ska vara 2 ha beroende på att gödselsäckarna på 1 ton räcker till ca 2 ha.

De olika certifieringsstandarderna FSC och PEFC utgör inget hinder för gödsling förutsatt att man följer Skogsstyrelsens allmänna råd.

Skogsgödsling skall samrådas med Skogsstyrelsen.
Kontakta Skogsstyrelsen i ditt område för mer information
Länk till blankett för samrådsanmälan
Exempel på ifylld samrådsanmälan

2. Lönsamhetskalkyl

Med utgångspunkt från de uppgifter du har om din skog, kan du själv beräkna hur mycket du kommer att tjäna på gödslingen (vi hjälper dig om du vill). Arealen, boniteten, det geografiska läget, skogens ålder och trädslagblandning hör till de uppgifter som behövs. Dessa finns i regel i din skogsbruksplan.
Räkna på gödsling med vår lönsamhetskalkyl

3. Fast pris

Totalkostnaden för spridningen, inklusive gödselmedel och transport, fastställs före beställning. Priset grundas på objektstorlek samt avstånd från gödselupplag till objekt.
Försäljningsvillkor 

4. Transport av skogsgödselmedel och emballage

En 24-meters långtradare transporterar och ställer ut gödselsäckarna på startplatsen vid objektet. Säckarna väger 1 ton och räcker till 2 ha. Efter utförd spridning ansvarar vi för att tomsäckar och emballage tas tillvara och lämnas till återvinning.

5. Noggrann spridning

Oavsett när under barmarkssäsongen skogsgödseln sprids, ökar trädtillväxten redan året efter. Tack vare GPS-utrustning och riktbar spridarutrustning kan spridningen anpassas under körningen för att säkerställa att gödseln sprids med precision. På detta sätt är det möjligt att begränsa spridningen till de delar av bestånden som har bäst tillväxtpotential, vilket bidrar till god gödslingsekonomi. Samtidigt skonas miljön eftersom man kan undvika spridning på impediment som hällmarker, vattendrag, kärr, vägar och ekologiskt känsliga ytor.

En SG-grupp hinner med att gödsla ca 30–80 ha per dag beroende på maskingrupp, terrängförhållanden och objektsstorlek.
Du kan se och följa spridningsgruppens planering i årets spridningsprogram. (Kontakta skogensgodsling@yara.com för inloggningsuppgifter)

6. SG-NutriMap

I maskindatorerna används SG-NutriMap, som är ett egenutvecklat GPS-baserat system för att logga spridning och körvägar under körning. SG-NutriMap använder digitala kartor som visar beståndsgränser, skyddsvärda miljöer, vägar och annan viktig information. Resultatet av spridningen dokumenteras på kartor där spridarens väg genom markerna, gödslad markyta och eventuella avvikelser redovisas tillbaka till dig.

Vårt skogsgödselmedel

Skog-CAN är ett specialgödselmedel från Yara för skogsmark som är väl testat och beprövat. Det tillför kväve i en form som snabbt tas upp av trädrötterna. Det innehåller också dolomitkalk som motverkar försurningen. Då svensk skogsmark ofta har ett lågt innehåll av näringsämnet bor finns även detta ämne med i Skog-CAN. 150 kg kväve eller 555 kg Skog-CAN är en lämplig giva per hektar. På sämre boniteter kan man öka givan något. Bara några dagar efter spridning brukar gödselkornen vara upplösta och inte synas mer.
Vill du veta mer om Skog-CAN kan du läsa mer på Yaras hemsida