SG-systemet – paketlösning för skogsgödsling

Skogsgödsling med SG-systemet® 2020

Skogsgödsling SG-systemet® innefattar rådgivning, resultatberäkning, planering, leverans och biologiskt/ekonomiskt anpassad spridning av växtnäring i skog, samt dokumentation av spridningen.

Gödselmedel

Skog-CAN®, gödselmedel innehållande 27 % N, 5 % Ca, 2,4 % Mg, 0,2 % B.

Leveranssätt

Leverans i 1000 kg storsäck, bil min. 34 ton

Tomemballage

Skogens Gödsling AB ansvarar för bortforsling av tomemballage.

Gödslingsbar mark

Spridning sker med markburen utrustning i marker som är körbara med lastad skotare. I regel körs spridningsutrustningen i det vanliga stickvägssystemet, vilket ska vara av sådan beskaffenhet att man kan köra runt och inte behöver backa. För att få en jämn spridning bör stickvägssystemet möjliggöra körning med ca 40-45 meters stråkavstånd. En sammanlagd areal på minst 20 hektar längs 1 km bilväg bör eftersträvas. De enskilda objekten kan dock vara ner till 2 hektar motsvarande hel säck. Det slutliga avgörandet, om delar av ett bestånd inte är gödslingsbart med SG-systemet, fattas av spridningspersonal vid spridningstillfället.

Reservobjekt

Reservobjekt ska finnas i nära anslutning till gödslingsobjekten så att den beställda gödselmängden kan spridas.

Skogsägarens åtgärder

Beställning av SG-gödsling görs på beställningsformulär på SGAB:s hemsida www.sg-systemet.com. Objektens gränser markeras som digital kartfil. Objektets läge och lämpliga tillfartsvägar m.m. ska också framgå av digitalt kartmaterial med lämpliga skikt. Närmare instruktion för utformning av det digitala kartmaterialet framgår av bilaga. Kartfilerna mailas senast den 15 mars till skogensgodsling@yara.com. I fält markeras oklara gränser tydligt genom snitsling och vägvisning ges vid spridningens början.

Startplats

Den plats på eller invid bilväg, där traktorerna körs av från lastbil och gödselpåfyllning sker kallas startplats. Maximalt avstånd efter bilväg från startplats till gödslingsyta är 1 km. Gödslingsytor bortom 1 km hanteras som ny startplats.

Pris

Priset varierar med den kvantitet gödselmedel som sprids från en startplats enligt separat prislista gällande för 2020.

Pristillägg

Terrängavståndstillägg 100 kr/ton och påbörjade 100 meter utöver 400 meter köravstånd till objektets tyngdpunkt.

Spridningstid

Spridningen utföres under barmarksperioden från och med april till och med september på tidpunkt i Skogens Gödslings AB:s val.

Beställningstid

Beställning av totalkvantitet SG-gödsling i hela ton per startplats sker senast den 15 mars.

Miljöklausul

Uppdragsgivaren är skyldig att i det kartmaterial som ska ligga till grund för gödslingsuppdraget informera om ev. skyddsvärda miljöer i och till objekt och basvägar anliggande terräng. Skogens Gödslings AB tar inget ansvar för ev. negativa miljökonsekvenser som är en följd av att uppdragsgivaren gjort ett olämpligt val av gödslingsobjekt.

Betalning

Betalning erlägges inom 30 dagar efter fakturadatum. Försenad betalning medför debitering av ränta med 1 % per månad. Moms tillkommer, liksom vid leveransdagen andra av myndigheterna beslutade skatter och avgifter.

Här kan du skriva ut Försäljningsvillkor 2020 i PDF-format