Gödsla fram mera tjäder!

I samband med älginventering med helikopter i Dalarna tycker man sig se att tjädern vintertid trivs i gallrad, gödslad tallskog.

Tjäderskogen ur helikopterperspektiv