VILKA BESTÅND PASSAR FÖR SKOGSGÖDSLING?

Även om kvävegödsling har en dokumenterad tillväxteffekt så är alla bestånd inte lika lönsamma att gödsla. Vissa marker är så kväverika att träden inte reagerar och på andra marker blir tillväxteffekten alltför liten.

Hitta lämpliga bestånd ur ditt skogsinnehav med hjälp av vår checklista.
Som du ser handlar det om helt vanlig produktionsskog. Det behöver alltså inte vara extremt högkvalitativa bestånd. Nästan alla skogsägare i Sverige kan förbättra lönsamheten på sitt skogsägande genom att gödsla!

CHECKLISTA

FASTMARK

Kvävegödsla bara fastmarker. På torvmarker (humustäcke tjockare än 30 cm) är det i huvudsak brist på fosfor och kalium.

PODSOLJORDMÅN

Jordmånen ska vara en podsol, på mer mullrika marker, s.k. brunjordar är det ofta ingen kvävebrist.

STÅNDORTSINDEX 16-30 M

På magra marker blir det få extra kubikmeter, på riktigt bördiga marker blir tillväxteffekten osäker.

MINST 80% AV GRUNDYTAN SKA VARA BARRTRÄD

Det lönar sig sämre att gödsla lövskog.

LÄGST FÖRSTAGALLRINGSSKOG

Lönsamheten blir störst ca 10-15 år före slutavverkning. Stickvägar krävs för spridning med SG-systemet.

INGEN AVVERKNING ELLER GALLRING INOM GÖDSLINGEFFEKTPERIODEN (8-10 ÅR)

Tidigare innebär risk att förlora en del av den förväntade tillväxten.

FRISK OCH VÄLSLUTEN SKOG

Gödsla inte sjuka eller glesa skogar. De har låg tillväxt, och tillväxtökningen blir därför liten.

 

Behöver du hjälp med urvalet? Kontakta oss gärna

BESTÅND LÄMPLIGA FÖR SG-SYSTEMET

Vi sprider med medelstora skotare utrustade med GPS och riktbar spridningsutrustning. Det gör att spridningen kan anpassas och styras under körningen, vilket krävs i både heterogena och mer homogena bestånd. Spridningen kan också begränsas till de delar av bestånden som har bäst tillväxtpotential, vilket bidrar till god gödslingsekonomi. Samtidigt skonas miljön eftersom spridning kan undvikas på impediment som hällmarker, vattendrag, kärr, vägar och ekologiskt känsliga ytor.

 • Beståndet, liksom basväg in till beståndet, måste vara körbart mellan april och september med en fullastad skotare. Undanta alltför blockig eller brant terräng.
 • För jämn spridning i beståndet krävs ett befintligt stickvägssystem med ca 20 m mellan stickvägarna. Vi kan då köra varannan stickväg. Helst ska det vara möjligt att köra i beståndet utan att backa.
 • Spridningskostnaderna hålls rimliga när bestånden som ska gödslas koncentreras och ytorna är tillräckligt stora. En bra tumregel är att planera för att minsta objektstorlek ska vara minst 2 ha och för att totalarealen ska vara ca 70 ha inom samma område för att motsvara ett lass med lastbil. I Svealand och södra Norrland har vi gott om objekt och bra möjligheter att samordna gödslingen. Där räcker det i allmänhet med 10–12 ha för att hamna på en rimlig kostnad.
 • Hållbara skogsbilvägar fram till avlastningsplatsen krävs för transport av gödselsäckar och maskiner.
 • Reservobjekt måste planeras i närheten för att kunna sprida den gödsel som eventuellt blir över från de ordinarie bestånden. De ordinarie beståndens areal blir ofta reducerade p.g.a. områden som undantas av olika anledningar.
CERTIFIERING

Kriterierna för skogscertifiering enligt FSC och PEFC utgör inget hinder för gödsling förutsatt att du följer Skogsstyrelsens allmänna råd.

SKOGSSTYRELSEN OM SKOGSGÖDSLING

Kriterierna för skogscertifiering enligt FSC och PEFC utgör inget hinder för gödsling förutsatt att du följer Skogsstyrelsens allmänna råd.

Enligt Skogsvårdslagen ska skogsgödsling utföras så att skador förhindras eller begränsas. Skogsstyrelsens allmänna råd beskriver vilken hänsyn som ska tas till natur och kulturmiljövården vid kvävegödsling. Dessutom regleras i vilken omfattning som skogsgödsling får bedrivas i olika delar av Sverige. Aktuell information finns i Skogsstyrelsens Allmänna råd, 30 § 7:26 som går att läsa i Skogssvårdslagstiftningen som gäller från den 1 april 2017. De allmänna råden är dock inte bindande men en förutsättning för PEFC och FSC.

Inget tillstånd krävs, men en samrådsanmälan till Skogsstyrelsen ska göras innan åtgärden utförs. Se vårt exempel på ifylld samrådsanmälan här.

VILKA BESTÅND PASSAR FÖR SKOGSGÖDSLING?

Även om kvävegödsling har en dokumenterad tillväxteffekt så är alla bestånd inte lika lönsamma att gödsla. Vissa marker är så kväverika att träden inte reagerar och på andra marker blir tillväxteffekten alltför liten.

Hitta lämpliga bestånd ur ditt skogsinnehav med hjälp av vår checklista.
Som du ser handlar det om helt vanlig produktionsskog. Det behöver alltså inte vara extremt högkvalitativa bestånd. Nästan alla skogsägare i Sverige kan förbättra lönsamheten på sitt skogsägande genom att gödsla!

GÖDSLA SKOGEN
– DET LÖNAR SIG!

 • DSC_3378_web
  LÄS BROSCHYREN

  Ladda ner och läs vår broschyr ”Gödsla! Det lönar sig”.

  LADDA NER
 • will-bolding-1206301-unsplash_web
  LÖNSAMHETSKALKYL

  Vill du se vad skogsgödsling kan göra för just din skog?
  Använd vår kalkyl.

  RÄKNA
 • vadim-sherbakov-41909-unsplash-web
  FAST PRIS

  Med SG-systemet får du alltid ett fast pris på allt från rådgivning till spridning.

  LÄS MER
 • silas-moe-233620-unsplash
  LÄNKAR

  Här hittar du många nyttiga länkar till mer information kring skogsgödsling.

  VISA MIG

VILKA BESTÅND PASSAR FÖR SKOGSGÖDSLING?

Även om kvävegödsling har en dokumenterad tillväxteffekt så är alla bestånd inte lika lönsamma att gödsla. Vissa marker är så kväverika att träden inte reagerar och på andra marker blir tillväxteffekten alltför liten.

Hitta lämpliga bestånd ur ditt skogsinnehav med hjälp av vår checklista.
Som du ser handlar det om helt vanlig produktionsskog. Det behöver alltså inte vara extremt högkvalitativa bestånd. Nästan alla skogsägare i Sverige kan förbättra lönsamheten på sitt skogsägande genom att gödsla!

UTSLÄPP OCH UPPTAG
AV KLIMATGASER
kg CO2-
ekv/ha
SÅ HAR VI RÄKNAT
Utsläpp i samband med produktionen av Skog-CAN-549Standardgivan är 150 kg N per hektar vilket motsvarar 555kg Skog-CAN
Utsläpp och förluster vid transporter, spridning och från processer i skogen-855Baseras på officiell data från Skogsstyrelsen, IPCC, EEA/EMEP
Upptag i skogen+13 817Beräknat på en extra tillväxteffekt på totalt 15 kubikmeter stamved och ett uttag av GROT på 20 % (grenar och toppar).
Total nettoupptagning =12 415